STATUT

Fundacji Żyć Zgodnie

Rozdział I.

Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Fundacja „Żyć Zgodnie”, zwana w dalszej części „Fundacją”, ustanowiona została przez

Fundatora Piotra Pawła Świtajskiego, na podstawie aktu notarialnego (Repertorium

A Nr 5358/2015), sporządzonego przez notariusza Katarzynę Cienkusz – Ciską w Kancelarii

Notarialnej mającej siedzibę w Kwidzynie przy ulicy Chopina 22, w dniu 29.12.2015 r.

§ 2.

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Kwidzyn, województwo pomorskie.

 2. Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony.

 3. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność statutową także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3.

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.

 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje, Minister Zdrowia oraz Starosta Powiatu Kwidzyńskiego.

§ 4.

 1. W celu wykonywania swoich zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe jednostki/placówki/oddziały terenowe oraz filie w kraju i za granicą, a także przystępować do innych organizacji.

 2. Fundacja może ustanawiać odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami
  i wyróżnieniami honorowymi osobom fizycznym i prawnym oraz instytucjom
  i organizacjom zasłużonym dla Fundacji lub w sposób szczególny przyczyniającym się
  do realizacji celów Fundacji.

Rozdział II.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 6.

 1. Celem Fundacji jest pomoc osobom zażywającym i uzależnionym od alkoholu i innych środków psychoaktywnych, ich rodzinom oraz realizacja programów w dziedzinie profilaktyki uzależnień, zapobieganie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu, a także rozwój społeczności lokalnych, ochrona oraz propagowanie dóbr kultury, sztuki, historii, tradycji, przyrody oraz integracja społeczna, zawodowa i międzypokoleniowa mieszkańców obszaru działania Fundacji. Pomoc osobom pokrzywdzonym.
 2. Fundacja może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.
 3. Fundacja prowadzi działalność w sferze zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia, kultury i sztuki, oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

§ 7.

 1. Fundacja realizuje swoje cele w ramach prowadzenia nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez podejmowanie działań polegających na:

1) tworzeniu i prowadzeniu terapeutycznych placówek dla osób zażywających i uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych;

2) organizowanie pomocy postrehabilitacyjnej dla osób, które ukończyły leczenie;

3) realizację programów w dziedzinie profilaktyki uzależnień m.in. wśród dzieci i młodzieży;

4) przyznawanie nagród osobom realizującym cele Fundacji;

5) współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi w kraju i zagranicą działającymi w zakresie objętym celami Fundacji;

6) utworzenie i prowadzenie poradni leczenia uzależnień;

7) organizowanie imprez promujących zdrowy styl życia;

8) organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży;

9) organizowanie oraz udział w imprezach kulturalnych, sportowych, promujących zdrowie fizyczne i psychiczne, religijnych;

10) ochronę oraz propagowanie zabytków architektury świeckiej sakralnej oraz pomników przyrody;

11) wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju wsi i regionu;

12) organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, wykładów, staży i praktyk;

13) upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i wypoczynku, w szczególności wśród dzieci i młodzieży;

14) propagowanie ekologii, ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego, propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej w kraju i zagranicą, w szczególności poprzez organizację wyjazdów, warsztatów, prelekcji;

15) wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz budowy i remontu dróg, sieci telekomunikacyjnej, łączy internetowych na wsi oraz zaopatrzenie wsi w wodę i kanalizację;

16) udzielanie pomocy społecznej;

17) wspieranie inicjatyw mających na celu integrację społeczną z osobami niepełnosprawnymi a także ich rehabilitacji;

18) działalność charytatywną;

19) wydanie książek, czasopism, broszur, map, informatorów związanych z celami Fundacji;

20) organizowanie warsztatów twórczych dla dzieci, młodzieży oraz osób starszych;

21) fundowanie stypendiów;

22) wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej;

23) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

23) ochrona i promocja zdrowia;

25) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

26) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;

27) działalność na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem;

28) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

29) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

30) turystyka i krajoznawstwo;

31) ratownictwo i ochrona ludności;

32) udostępnianie innym podmiotom powierzchni użytkowej na realizację celów zgodnych z celami statutowymi Fundacji;

33) organizowanie spotkań i wymiany wiedzy oraz informacji w zakresie działalności pożytku publicznego realizowanego przez Fundację;

34) podejmowanie realizacji zadań publicznych w zakresie zgodnym z celami statutowymi Fundacji.

2. Szczegółowe zasady i warunki realizacji celów, o których mowa w ust. 1, mogą określać regulaminy wewnętrzne Fundacji.

§ 8.

 1. Statutowa działalność pożytku publicznego może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub odpłatna. Zakres działalności odpłatnej pożytku publicznego określa akt wewnętrzny Fundacji – uchwała Zarządu.

 2. Prowadzenie przez Fundację nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego będzie wyodrębnione rachunkowo, w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników.

 3. Przychód z odpłatnej działalności pożytku publicznego przeznacza się wyłącznie
  na działalność pożytku publicznego w zakresie prowadzonym przez Fundację.

 4. Fundacja może zatrudniać członków władz. W zależności od aktualnych potrzeb Fundacja może zawierać umowy o pracę i/lub/oraz umowy cywilnoprawne.

§ 9.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Rozdział III.

Majątek i dochody Fundacji

§ 10.

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 700,00 zł. słownie: siedemset złotych wnoszony przez FUNDATORA, oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 11.

 1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
 2. Fundator nie ponosi odpowiedzialności za długi i zobowiązania Fundacji.

§ 12.

Dochody Fundacji mogą pochodzić z:

 1. darowizn, spadków i zapisów;
 2. dotacji i subwencji;
 3. środków pomocowych oraz grantów pochodzących z funduszy europejskich;
 4. prowadzonej przez Fundację odpłatnej działalności pożytku publicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

 5. działalności nieodpłatnej i odpłatnej prowadzonej przez Fundację zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

 6. zbiórek i imprez publicznych;
 7. środków uzyskiwanych na podstawie umów sponsorskich lub wpłat dokonywanych przez sponsorów;
 8. majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji oraz praw majątkowych;
 9. odsetek bankowych, w tym od lokat kapitałowych oraz papierów wartościowych;
 10. innych źródeł przewidzianych przepisami prawa.

§ 13.

  1. Dochody uzyskiwane przez Fundacje są przeznaczane w całości na realizację celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.
2. Dochody pochodzące z dotacji i subwencji oraz darowizn, spadków, zapisów a także innych źródeł są przeznaczane w całości na realizację celów statutowych, o ile ofiarodawca nie postanowi inaczej.
3. Fundacja pokrywa swoje wydatki ze zgromadzonych środków finansowych uzyskiwanych w sposób przewidziany niniejszym statutem.
4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Rozdział IV.

Organy Fundacji

§ 14 .

Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”.

§ 15.

 1. Zarząd składa się z trzech członków, powoływanych i odwoływanych przez Fundatora, na czas nieokreślony.  

 2. Fundator powołuje Prezesa Zarządu i Sekretarza Zarządu. 

 3. Fundator wchodzi w skład Zarządu i pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu.

 4. Zarząd w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Fundatora. 

 5. W przypadku śmierci Fundatora uprawnioną do powoływania członków Zarządu                i Wiceprezesa Zarządu będzie osoba ustanowiona w testamencie Fundatora lub       Prezes Zarządu.

 6. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje na skutek:

 1. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora;

 2. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu             za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;

 3. długotrwałej choroby uniemożliwiającej udział w pracach Zarządu;

 4. śmierci członka Zarządu.

 1. Zarząd pełni swoją funkcję honorowo lub odpłatnie. Zasady wynagradzania członków Zarządu określa Fundator.

 2. Szczegółowe zasady i formy działania Zarządu może określać stosowny regulamin, opracowany i uchwalony przez Zarząd oraz zatwierdzony przez Fundatora.

§ 16.

 1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością.

 2. Do kompetencji Zarządu należy:

          1)wyznaczanie główny kierunków działania Fundacji;

          2) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;

          3) realizacja celów statutowych;

          4) sporządzanie i uchwalanie rocznych rzeczowych planów pracy oraz planów finansowych (budżetów);

          5) sprawowanie zarządu nad majątkiem (ruchomym i nieruchomym) Fundacji;

          6) określanie zakresu odpłatnej działalności pożytku publicznego;

          7) podejmowanie decyzji w sprawie zmian niniejszego statutu;

       8) powoływanie pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do                 zadań  Fundacji

          9) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie połączenia z inną Fundacją;

         10) podejmowanie decyzji w sprawie likwidacji Fundacji i przeznaczenia majątku zlikwidowanej Fundacji.

           11) przyznawanie odznak, medali honorowych, nagród oraz wyróżnień;

           12) nadawanie tytułu Sponsora Fundacji.

3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Ministrowi Zdrowia oraz Fundatorowi roczne sprawozdanie z działalności Fundacji. 

§ 17.

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 (trzy) dni przed planowanym spotkaniem.

 3. O posiedzeniu muszą być poinformowani wszyscy członkowie Zarządu. Do odbycia ważnego posiedzenia wymagana jest obecność Prezesa.

 4. Zarząd podejmuje decyzje na swoich posiedzeniach w drodze uchwał, zwykłą większością głosów przy obecności wszystkich członków Zarządu, jeżeli dalsze postanowienia niniejszego statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

 5. Uchwały, o których mowa w ust. 4, mogą być podejmowane pomimo braku formalnego zwołania posiedzenia Zarządu, jeżeli obecni są wszyscy członkowie Zarządu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego formy podjęcia decyzji (bez odbycia posiedzenia).

 6. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą zagadnień należących do zadań Fundacji, z zastrzeżeniem § 16.

 7. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów oraz tworzyć zespoły eksperckie, w skład których będą wchodzić m.in. naukowcy lub praktycy w danej dziedzinie, a także zlecać ww. wykonanie odpowiednich opracowań/ekspertyz/opinii itp.

§ 18.

 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, we wszystkich sprawach, również majątkowych do kwoty 2.000,00 zł.( dwóch tysięcy) składać może każdy Członek Zarządu samodzielnie.

 2. W sprawach majątkowych powyżej kwoty 2.000,00 zł.( dwóch tysięcy) wymagany jest podpis dwóch Członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa.

Rozdział V.

Postanowienie końcowe

§ 19.

Fundacji zabrania się:

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
 2. Przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

 3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich,
  na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 20.

 1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów określonych przez Fundatora w akcie założycielskim, o ile Fundator wyrazi swoją pisemną zgodę.
 3. O dokonanych zmianach, o których mowa w ust. 1 i 2, Zarząd niezwłocznie powiadamia Fundatora.

§ 21.

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzje podejmuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 3. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji określony w akcie założycielskim.
 4. O dokonaniu czynności, o której mowa w ust. 1, Zarząd niezwłocznie powiadamia Fundatora.

§ 22.

 1. Fundacja podlega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku.

 2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia Ministra Zdrowia.

 3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 4. Likwidację przeprowadza likwidator ustanowiony przez Zarząd.

 5. Zakres kompetencji oraz obowiązki likwidatora określa Zarząd w drodze stosownej uchwały.

 6. O zaistnieniu okoliczności i podjęciu działań, o których mowa w ust. 1, 4 i 5, Zarząd niezwłocznie powiadamia Fundatora.

 7. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone w drodze uchwały na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach.

§ 23.

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania.