RODO

Szanowny(a) Panie/ Pani

Fundacja Żyć Zgodnie im. ks. Piotra Świtajskiego z siedzibą w Kwidzynie przy ul. Braterstwa Narodów 59, 82-500 Kwidzyn, jako administrator danych osobowych, z uwagi na rozpoczęcie obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informuje Pana/Panią, iż:

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pana/Pani danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o sposobie wykorzystania Pana/Pani danych osobowych jest:

Fundacja Żyć Zgodnie im. ks. Piotra Świtajskiego z siedzibą w Kwidzynie
82-500 Kwidzyn. ul. Braterstwa Narodów 59

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

W celu skontaktowania się z administratorem danych prosimy o:

 1. Przesłanie wiadomości w formie elektronicznej na adres skrzynki mailowej:

  fundacja@zyc-zgodnie.pl;

 2. Przesłanie wiadomości w formie pisemnej na adres siedziby Fundacji tj.:

ul.Braterstwa Narodów 59, 82-500 Kwidzyn;

 1. Kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: +48 730 784 439
 2. Kontakt poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej Fundacji pod adresem :              zyc-zgodnie.pl 

PODMIOTY KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

Fundacja Żyć zgodnie przetwarza m.in. dane osobowe:

 1. Wolontariuszy;

 2. Opiekunów prawnych wolontariuszy małoletnich lub z częściową lub z ograniczoną w całości zdolnością do czynności prawnych.

 3. Dostawców usług będących osobami fizycznymi, jak również pracowników i współpracowników dostawców usług;

 4. Osób zgłaszających się do Fundacji w celu uzyskania pomocy w zakresie organizacji wolontariatu, jak również osób których dane zostały uzyskane przy okazji świadczenia takich usług;

 5. Osób współpracujących z Fundacją w sposób stały bądź sporadyczny przy świadczeniu usług przez Fundację;

 6. Pracowników Fundacji.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH, PODSTAWA PRAWNA ORAZ PRAWNIE UZASADNIONE INTERESY

Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą, gdy jest to niezbędne do:

 

 1. Zawarcia i wykonania umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B RODO, w tym w szczególności umowy wolontariackiej i umowy w zakresie organizacji wolontariatu.

 2. Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego.

 3. Celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F RODO, za które administrator uznaje w szczególności:

  1. dochodzenie, ustalenie i obronę przed roszczeniami (np. w zakresie naruszeń dóbr osobistych Fundacji w szczególności jej dobrego imienia i wizerunku, czy też rzekomego łamania przez Fundację lub jej podopiecznych obowiązujących reguł prawnych);

  2. zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego (w szczególności bezpieczeństwa systemu umożliwiającego uczestnictwo w obsługiwanych wydarzeniach wolontariackich);

  3. cele archiwalne i statystyczne.

KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane mające na celu potwierdzenie tożsamości (imię, nazwisko, numer PESEL);

 2. Dane kontaktowe (numer telefonu, adres email, adres zamieszkania);

 3. Dane identyfikacji podatkowej;

 4. Dane dotyczące wykształcenia, doświadczenia zawodowego czy zainteresowań – jeśli jest to konieczne z punktu widzenia świadczonych usług;

 5. Wizerunek;

 6. Ponadto Fundacja może przetwarzać inne kategorie danych osobowych, o ile nie można zakwalifikować tych danych do żadnej ze wskazanych grup, a przetwarzanie jest dokonywane w celach określonych niniejszą informacją.

KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

Odbiorcami danych mogą być podmioty z następujących kategorii:

 1. Podmioty współpracujące z Fundacją w zakresie realizacji usług wolontariackich.

 2. Zakłady Ubezpieczeń zapewniające ubezpieczenia w ramach obsługiwanych wydarzeń wolontariackich (w szczególności w zakresie ubezpieczenia NNW dla wolontariuszy)

 3. Podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy państwowe)

 4. Podmioty świadczące usługi:

  1. Informatyczne oraz nowych technologii

  2. Księgowo-finansowe

  3. Audytorskie i kontrolne

  4. Niszczenia dokumentów

  5. Pocztowe i kurierskie

Podane dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Posiada Pan/Pani prawo do:

 1. Żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania;

 2. Usunięcia danych osobowy tzw. „prawo do bycia zapomnianym”;

 3. Ograniczenia przetwarzania;

 4. Przenoszenia danych;

 5. Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Celem skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Fundacją.

W zakresie prawa do usunięcia danych osobowych tj. „prawa do bycia zapomnianym” administrator danych usunie dane osobowe w przypadku gdy:
 1. Dane osobowe nie są już potrzebne do realizacji celów do których zostały zebrane;

 2. Cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nie istnieje inna podstawa prawna do ich przetwarzania;

 3. Został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych;

 4. Pana/Pani dane osobowe były przetwarzane w sposób niewłaściwy, niezgodny z prawem;

 5. Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega ADO.

W zakresie prawa sprzeciwu ma Pan/Pani możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o ile przetwarzanie to odbywa się w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F RODO.

Przyczyną takiego sprzeciwu musi być Pana/Pani szczególna sytuacja. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w powyższych celach, co do których wyraziła Pani/Pan sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Ponadto ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO).

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 1. Celem wykonania umowy/umów – do momentu ich wykonania, rozwiązania bądź wygaśnięcia;

 2. Celem ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu ich wyegzekwowania, lub przedawnienia roszczeń.

 3. Celem ciążących na Fundacji obowiązków prawnych – do momentu spełnienia lub wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

PRZETWARZANIE ZAUTOMATYZOWANE

Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pana/Pani żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pana/Pani sytuację. Profilowanie danych osobowych przez Fundację Żyć zgodnie polega na przetwarzaniu danych, poprzez wykorzystanie ich do oceny niektórych informacji o Panu/Pani, w szczególności do analizy możliwości uczestnictwa w konkretnym wydarzeniu w przypadku gdy podmiot zlecający skategoryzuje cechy konieczne uczestnika wydarzenia (np. uczestnictwo osób w określonym wieku – np. tylko pełnoletni).