CELE FUNDACJI

strzalka

Pomoc osobom zażywającym i uzależnionym od alkoholu i innych środków psychoaktywnych, ich rodzinom

strzalka

Realizacja programów w dziedzinie profilaktyki uzależnień

strzalka

Zapobieganie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu

strzalka

Działalność naukowa, edukacyjna, oświatowa i wychowanie dzieci, młodzieży oraz dorosłych

strzalka

Rozwój społeczności lokalnych obszaru działania Fundacji

strzalka

Ochrona i propagowanie dóbr kultury, sztuki, historii, tradycji, przyrody

strzalka

Integracja społeczna, zawodowa i międzypokoleniowa

strzalka

Pomoc osobom starszym i w trudnej sytuacji