Statut Fundacji Żyć Zgodnie im. ks. Piotra Świtajskiego

Rozdział I.

Postanowienia ogólne

 §1.

 1. Fundacja „Żyć Zgodnie im. ks. Piotra Świtajskiego”, zwana w dalszej części „Fundacją”, ustanowiona została przez Fundatora Piotra Pawła Świtajskiego, na podstawie aktu notarialnego (Repertorium A Nr 5358/2015),  sporządzonego przez notariusza Katarzynę Cienkusz – Ciską w Kancelarii Notarialnej mającej siedzibę w Kwidzynie przy ulicy Chopina 22, w dniu 29.12.2015r.

 §2.

 

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Kwidzyn, województwo pomorskie.
 2. Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony.
 3. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność statutową także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§3.

 

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje, Minister Zdrowia oraz Starosta Powiatu Kwidzyńskiego.

§4.

 

 1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
 2. Fundacja posługuje się znakiem graficznym, stanowiącym logo Fundacji.
 3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

 §5.

 

 1. W celu wykonywania swoich zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe jednostki/placówki/oddziały terenowe oraz filie w kraju i za granicą, a także przystępować do innych organizacji.
 2. Fundacja może ustanawiać odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami honorowymi osobom fizycznym i prawnym oraz instytucjom i organizacjom zasłużonym dla Fundacji lub w sposób szczególny przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

  

 

Rozdział II.

Cele i zasady działania Fundacji

 

§6.

 1. Celem Fundacji jest pomoc osobom zażywającym i uzależnionym od alkoholu i innych środków psychoaktywnych, ich rodzinom oraz realizacja programów w dziedzinie profilaktyki uzależnień, zapobieganie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu, a także rozwój społeczności lokalnych, ochrona oraz propagowanie dóbr kultury, sztuki, historii, tradycji, przyrody oraz integracja społeczna, zawodowa i międzypokoleniowa mieszkańców obszaru działania Fundacji. Pomoc osobom pokrzywdzonym.
 2. Fundacja może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.
 3. Fundacja prowadzi działalność w sferze zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia, kultury i sztuki, oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

§7.

 1. Fundacja realizuje swoje cele w ramach prowadzenia nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez podejmowanie działań polegających na:
 • tworzeniu i prowadzeniu terapeutycznych placówek dla osób zażywających i uzależnionych  od alkoholu i innych środków psychoaktywnych;
 • organizowanie pomocy postrehabilitacyjnej dla osób, które ukończyły leczenie;
 • realizację programów w dziedzinie profilaktyki uzależnień m.in. wśród dzieci i młodzieży;
 • przyznawanie nagród osobom realizującym cele Fundacji;
 • współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi w kraju i zagranicą działającymi w zakresie objętym celami Fundacji;
 • utworzenie i prowadzenie poradni leczenia uzależnień;
 • organizowanie imprez promujących zdrowy styl życia;
 • organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • organizowanie oraz udział w imprezach kulturalnych, sportowych, promujących zdrowie fizyczne i psychiczne, religijnych;
 • ochronę oraz propagowanie zabytków architektury świeckiej sakralnej
  oraz pomników przyrody;
 • wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju wsi i regionu;
 • organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, wykładów, staży i praktyk;
 • upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i wypoczynku, w szczególności wśród dzieci i młodzieży;
 • propagowanie ekologii, ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego, propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej w kraju i zagranicą,  w szczególności poprzez organizację wyjazdów, warsztatów, prelekcji;
 • wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz budowy i remontu dróg, sieci telekomunikacyjnej, łączy internetowych na wsi oraz zaopatrzenie wsi w wodę i kanalizację;
 • udzielanie pomocy społecznej;
 • wspieranie inicjatyw mających na celu integrację społeczną z osobami niepełnosprawnymi a także ich rehabilitacji;
 • działalność charytatywną;
 • wydanie książek, czasopism, broszur, map, informatorów związanych z celami Fundacji;
 • organizowanie warsztatów twórczych dla dzieci, młodzieży oraz osób starszych;
 • fundowanie stypendiów;
 • wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej;
 • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • ochrona i promocja zdrowia;
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 • działalność na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem;
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • turystyka i krajoznawstwo;
 • ratownictwo i ochrona ludności;
 • udostępnianie innym podmiotom powierzchni użytkowej na realizację celów zgodnych z celami statutowymi Fundacji;
 • organizowanie spotkań i wymiany wiedzy oraz informacji w zakresie działalności pożytku publicznego realizowanego przez Fundację;
 • podejmowanie realizacji zadań publicznych w zakresie zgodnym z celami statutowymi Fundacji.
 1. Szczegółowe zasady i warunki realizacji celów, o których mowa w ust. 1, mogą określać regulaminy wewnętrzne Fundacji.

§8.

 

 1. Statutowa działalność pożytku publicznego może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub odpłatna. Zakres działalności odpłatnej pożytku publicznego określa akt wewnętrzny Fundacji – uchwała Zarządu.
 2. Prowadzenie przez Fundację nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego będzie wyodrębnione rachunkowo, w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników.
 3. Przychód z odpłatnej działalności pożytku publicznego przeznacza się wyłącznie na działalność pożytku publicznego w zakresie prowadzonym przez Fundację.
 4. Fundacja może zatrudniać członków władz. W zależności od aktualnych potrzeb Fundacja może zawierać umowy o pracę i/lub/oraz umowy cywilnoprawne.

§9.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

 

Rozdział III.

Majątek i dochody Fundacji

§10.

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 700,00 zł. słownie: siedemset złotych wnoszony przez FUNDATORA, oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§11.

 1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
 2. Fundator nie ponosi odpowiedzialności za długi i zobowiązania Fundacji.

§12.

Dochody Fundacji mogą pochodzić z:

 1.  darowizn, spadków i zapisów;
 2. dotacji i subwencji;
 3. środków pomocowych oraz grantów pochodzących z funduszy europejskich;
 4. prowadzonej przez Fundację odpłatnej działalności pożytku publicznego, zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa;
 5. działalności nieodpłatnej i odpłatnej prowadzonej przez Fundację zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa;
 6. zbiórek i imprez publicznych;
 7. środków uzyskiwanych na podstawie umów sponsorskich lub wpłat dokonywanych przez sponsorów;
 8. majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji oraz praw majątkowych;
 9. odsetek bankowych, w tym od lokat kapitałowych oraz papierów wartościowych;
 10. innych źródeł przewidzianych przepisami prawa.

§13.

 

 1. Dochody uzyskiwane przez Fundacje są przeznaczane w całości na realizację celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.
 2. Dochody pochodzące z dotacji i subwencji oraz darowizn, spadków, zapisów a także innych źródeł są przeznaczane w całości na realizację celów statutowych, o ile ofiarodawca nie postanowi inaczej.
 3. Fundacja pokrywa swoje wydatki ze zgromadzonych środków finansowych uzyskiwanych w sposób przewidziany niniejszym statutem.
 4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z  dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Rozdział IV.

 

Organy Fundacji

§14 .

 

Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”.

 

§15.

 1. Zarząd składa się z trzech członków, powoływanych i odwoływanych na czas nieokreślony.
 2. Zarząd powołuje Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu i Sekretarza Zarządu.
 3. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje na skutek:
 • złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa Zarządu;
 • utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
 • długotrwałej choroby uniemożliwiającej udział w pracach Zarządu;
 • śmierci członka Zarządu.
 1. Zarząd pełni swoją funkcję honorowo lub odpłatnie. Zasady wynagradzania członków Zarządu określa Zarząd.
 2. Szczegółowe zasady i formy działania Zarządu może określać stosowny regulamin, opracowany i uchwalony przez Zarząd.

§16.

 

 1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
 • wyznaczanie główny kierunków działania Fundacji;
 • kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
 • realizacja celów statutowych;
 • sporządzanie i uchwalanie rocznych rzeczowych planów pracy oraz planów finansowych (budżetów);
 • sprawowanie zarządu nad majątkiem (ruchomym i nieruchomym) Fundacji;
 • określanie zakresu odpłatnej działalności pożytku publicznego;
 • podejmowanie decyzji w sprawie zmian niniejszego statutu;
 • powoływanie pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji
 • występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie połączenia z inną Fundacją;
 • podejmowanie decyzji w sprawie likwidacji Fundacji i przeznaczenia majątku zlikwidowanej Fundacji.
 • przyznawanie odznak, medali honorowych, nagród oraz wyróżnień;
 • nadawanie tytułu Sponsora Fundacji.
 1. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Ministrowi Zdrowia roczne sprawozdanie
  z działalności Fundacji.

  

§17.

 

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 (trzy) dni przed planowanym spotkaniem.
 3. O posiedzeniu muszą być poinformowani wszyscy członkowie Zarządu. Do odbycia ważnego posiedzenia wymagana jest obecność Prezesa.
 4. Zarząd podejmuje decyzje na swoich posiedzeniach w drodze uchwał, zwykłą większością głosów przy obecności wszystkich członków Zarządu, jeżeli dalsze postanowienia niniejszego statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
 5. Uchwały, o których mowa w ust. 4, mogą być podejmowane pomimo braku formalnego zwołania posiedzenia Zarządu, jeżeli obecni są wszyscy członkowie Zarządu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego formy podjęcia decyzji (bez odbycia posiedzenia).
 6. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą zagadnień należących do zadań Fundacji, z zastrzeżeniem § 16.
 7. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów oraz tworzyć zespoły eksperckie, w skład których będą wchodzić m.in. naukowcy lub praktycy w danej dziedzinie, a także zlecać ww. wykonanie odpowiednich opracowań/ekspertyz/opinii itp.

§18.

 

 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, we wszystkich sprawach, również majątkowych do kwoty 2.000,00 zł.( dwóch tysięcy) składać może każdy Członek Zarządu samodzielnie.
 2. W sprawach majątkowych powyżej kwoty 2.000,00 zł.( dwóch tysięcy) wymagany jest podpis dwóch Członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa.

 

Rozdział V.

Postanowienia końcowe

§19.

Fundacji zabrania się:

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 1. Przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 2. Wykorzystywania majątku na rzecz członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.

 

 1. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

§20.

 

 1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 

§21.

 

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzje podejmuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 3. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji określony w akcie założycielskim.

 

§22.

 1. Fundacja podlega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku.
 2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia Ministra Zdrowia.
 3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 4. Likwidację przeprowadza likwidator ustanowiony przez Zarząd.
 5. Zakres kompetencji oraz obowiązki likwidatora określa Zarząd w drodze stosownej uchwały.
 6. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone w drodze uchwały na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach.

 

§23.

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania.